ఇంగ్లీషు రైటింగ్ యాప్స్

ఇంగ్లీష్ ఆర్టికల్స్ వ్రాయడంలో సహాయపడే యాప్స్

ఆర్టికల్స్ రాయడం వ్యక్తికి ఒక కళగా ఉంది. ఆర్టికల్స్ వ్రాయడానికి ముందుగా ప్రాధమిక అంశాలు తెలియాలి. అయితే ప్రాధమిక విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తి, తనకు బాగా తెలిసిన అంశముపై లేక విషయముపైన క్లుప్తంగా ప్రారంభించి, తర్వాత తగినంత వివరణను జత చేసి వ్రాయగలుగుతారు. వివిధ అంశాలలో ఉండే వివిధ విషయాలలో వివరణ ఎందుకు చెబుతూ, తరువాత సదరు విషయముపై సవివరణను వ్రాయడం, చివరగా ముగింపును వ్రాయడం ఆర్టికల్ ప్రాధమిక విషయాలలో ఒకటిగా ఉంటే, ఆ ప్రాధమిక విషయాలన్నింటిని […]

Scroll to top