కళ్లు

EyeCare Android Mobile Apps

సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానమన్నారు పెద్దలు అంటే ఇంద్రియాలన్నింటిలోను కళ్లు ప్రధానమన్నారు మన పెద్దవారు. ఎందుకంటే చూపులేకపోతే లోకంతో సంభందం సగంపైగా ఉండదు. చూపుతోనే బంధువులను గుర్తుపెట్టుకోవడం, స్నేహితులతో పరిచయం పెంచుకోవడం ఉంటే, చూపుతోనే మనసుకు ఇష్టాలు, అయిష్టాలు వస్తువులపై ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. చూపరులను ఆకట్టుకోవడం ద్వారా సమాజంలో సగం వ్యాపారం నడుస్తూ ఉంటుంది. అంత బలమైన చూపు మన కళ్లుతోనే సాద్యం. కంటిచూపుతో సమానమైన కెమెరా కనిపెట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు భారిగానే ఉండవచ్చు. EyeCare Android Mobile […]

Scroll to top