ట్రాన్సఫర్

Xender Smart Sharing Mobile App

File Sharing With Xender Smart Sharing Mobile App Xender Smart Sharing And Transfer Mobile App ఉచితంగా లభించే సేవలలో ప్రచారానికి సంభందించిన విషయాలు కూడా కలిపి ఉంటే, కొన్ని ప్రసిద్ద సేవలలో అటువంటి ప్రచార విషయాలు లేకుండా, సేవలు అందిస్తూ ఉంటాయి.  అలాంటి వాటిలోకే Xender Mobile App కూడా వస్తుంది. అయితే ఈ మొబైల్ యాప్ ద్వారా మనం పొందే ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఫైల్స్ పాస్టుగా వేరొక మొబైల్ కు […]

Scroll to top