హైస్కూల్ లెసన్స్ ఇన్ తెలుగు మొబైల్ యాప్స్

ఎవరికైనా…ఎలాంటి వారికైనా బాల్యంలో ముఖ్యమైన కాలం అంటే హైస్కూల్ విద్యాకాలమే! ఈ కాలంలో కలిగే శ్రద్ద జీవితంపై ప్రభావం చిరకాలంగా చూపుతూ ఉంటుంది…అంటారు. మరి అలాంటి హైస్కూల్…

Continue Reading →