ఫింగర్ ప్రింట్

Upcoming GadgetSmartphones Next Months August, September 2018.

Upcoming GadgetSmartphones Next Months August, September 2018. Upcoming GadgetSmartphones Next Months August, September 2018. కొత్త వింతగానో విచిత్రంగానో ఆకర్షణను కలిగి ఉంటుంది. ఇక స్మార్ట్ vegadget గాడ్జెట్లు అయితే చెప్పక్కర్లేదు. సాంకేతికత సామాన్యంగా ఉండదు, చేతిలో అద్బుతాలు చూపించే చిన్నితెరగా ఇమిడిపోయింది. చేతబూనిన చిన్నితెరపై లోకంతీరు, వింతలు, విషయాలు విశేషాలు చూపిస్తూ నిత్యసన్నిహిత వస్తువుగా ఉంది. కొత్తగా రాబోయ్ స్మార్ట్ గాడ్జెట్లు చూస్తే ఆగష్టు నెలలో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉన్న […]

Scroll to top