ఫ్రేములు

Wishes Frames ToWishing YourFriends

Wishes Frames ToWishing YourFriends From Android Smartphones. శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి శుభాకాంక్షలతో బాటు మీఫోటో లేదా మీకు నచ్చిన ఇతర ఫోటోలను ఒక ఫోటోగా చేసి, Wishes చెప్పే Wishes Frames అందించే మొబైల్ ఆప్స్ గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ స్నేహితులకు తెలుగులో శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి తెలుగులో జన్మదిన శుభాకాంక్షలు లేక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని ముందుగా వ్రాయబడిని Wishes Frames ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ లో ఉంటాయి. ఆ ప్రేములలో మీ ఫోటో […]

Scroll to top