శుభాకాంక్షలు

Wishes Frames ToWishing YourFriends

Wishes Frames ToWishing YourFriends From Android Smartphones. శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి శుభాకాంక్షలతో బాటు మీఫోటో లేదా మీకు నచ్చిన ఇతర ఫోటోలను ఒక ఫోటోగా చేసి, Wishes చెప్పే Wishes Frames అందించే మొబైల్ ఆప్స్ గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీ స్నేహితులకు తెలుగులో శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి తెలుగులో జన్మదిన శుభాకాంక్షలు లేక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని ముందుగా వ్రాయబడిని Wishes Frames ఆండ్రాయిడ్ యాప్స్ లో ఉంటాయి. ఆ ప్రేములలో మీ ఫోటో […]

Send NewYear2019 WishesWithStickers

Hi, Advance Happy New Year To All vega2020.com visitors. The smartphone is a handy thing in our life, it is a fashion of youth. Smartphone helping to save the time for doing tiny payable for every month. And it has useful to wishes other native friends also. And it has used for wishing other native […]

Scroll to top